TEMATY BADAWCZE

Tematy badawcze realizowane na terenie WPN w roku 2021

    LP    NAZWA  UCZELNI  I  KATEDRY    TEMAT BADAWCZY OBSZAR BADAŃ
1.UAM w Poznaniu Zakład Zoologii SystematycznejCzy orzesznica  Muscardinus avellanarius (L.) występuje na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
2.UAM w Poznaniu Wydział Nauk Geograficznych              i GeologicznychUwarunkowania dobowych fluktuacji poziomu wody w strefach źródliskowych i rzekach z uwzględnieniem oddziaływania strefy hyporeicznej.
3.UAM w Poznaniu Zakład Biologii i Ekologii Ptaków Wydział BiologiiWpływ światła na rozwój i kondycję piskląt ptaków gniazdujących w dziuplach  
4.UAM w Poznaniu, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, Zakład Ochrony Wód Wydział Biologii  Monitoring poziomu wody jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego
5.Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w KórnikuW jaki sposób dekompozycja liści oraz konkurencja wpływa na sukces ekologiczny inwazyjnych oraz rodzimych gatunków drzew?
6.Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuOcena zdrowotności sosny zwyczajnej w starszych drzewostanach Wielkopolskiego Parku Narodowego
7.UAM w Poznaniu Zakład Botaniki Systematycznej i ŚrodowiskowejAktualny stanu flory roślin naczyniowych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
8.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Entomologii i Ochrony ŚrodowiskaRóżnorodność biologiczna chrząszczy Wielkopolskiego Parku Narodowego
9.Stacja Badawcza IŚRiL PAN w Turwi Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w PoznaniuRozpoznanie potrzeb monitoringu i ochrony czynnej wybranych grup organizmów w Wielkopolskim Parku Narodowym
10.UAM w Poznaniu Pracownia Biogeochemii Zakład Geologii i Paleogeografii CzwartorzęduEutrofizacja kulturowa emisja podtlenku azotu (N2O) z jezior Niżu Polskiego
11.UAM w Poznaniu Zakład Hydrobiologii Wydział BiologiiOddziaływania makrofity-fitoplankton w warunkach in-situ i ex-situ na przykładzie zróżnicowanych pod względem trofii użytkowania jezior WPN
12.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii MechanicznejWieloaspektowa waloryzacja Wielkopolskiego Parku Narodowego
13.Pracownia Ekspertyz Przyrodniczych EKOPROJEKTPorosty, mchy, wątrobowce i grzyby fitopatogenne Wielkopolskiego Parku Narodowego
14.WPN badania własneBadanie populacji lęgowej żurawia Grus grus
15.Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa Nadnotecki Instytut UAM Piła badania własne  Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring gatunków i Siedlisk Przyrodniczych
16.Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuOcena stanu jakości Jeziora Góreckiego
17.Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorachzajęcia dydaktyczne na terenie WPN
18.Akademia Wychowania Fizycznego w PoznaniuAktywność turystyczna na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
19.Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska UAM w Poznaniu – Zakład Botaniki Systematycznej i ŚrodowiskowejTestowanie i ocena skuteczności metod zwalczania inwazyjnych taksonów z rodzaju rdestowiec (Reynoutria spp.) w Wielkopolskim Parku Narodowym i jego otulinie
20.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Botaniki Leśnej, Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii LasuDynamika niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora na stałych powierzchniach w Wielkopolskim Parku Narodowym i wpływ jego eliminacji poprzez wyrywania na roślinność.
21.Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w KórnikuJak inwazja robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.), czeremchy amerykanskiej (Prunus serotina Ehrh.) i dębu czerwonego (Quercus rubra L) wpływa na zbiorowiska grzybów w rodzimych lasach w Europie?
22.badania własne – Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika PoznańskaPomiary profili temperatury wody w jeziorach  Góreckim         i Jarosławieckim.
23.UAM w Poznaniu, Pracownia Ekologii Populacyjnej Instytut Biologii ŚrodowiskaRola uczenia socjalnego w rozpoznawaniu  zagrożenia u ptaków.