„Budowa systemu monitoringu ekosystemów wodnych oraz aktualizacja danych limnologicznych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego”.

Budowa systemu monitoringu ekosystemów wodnych oraz aktualizacja danych limnologicznych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego to przedsięwzięcie realizowane przez Wielkopolski Park Narodowy przy współpracy Konsorcjum Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu oraz Technika IT.

O projekcie

Ze względu na stosunkowo duży stopień urbanizacji, intensyfikacji produkcji rolnej oraz przemysłowej w przylegających gminach ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego narażone są na degradację. Obserwuje się wobec tego szereg negatywnych zmian w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, w tym przyspieszoną ich eutrofizację. Zmiany te dotyczą nie tylko ich części biotycznej (zmiany w strukturze fauny i flory), lecz również elementów abiotycznych związanych np. ze stratyfikacją termiczno-tlenową, obniżeniem lustra wody itp. Właściwa znajomość przedmiotu ochrony jest podstawą do planowania odpowiednich czynności związanych z ochroną. Park zobligowany jest do prowadzenia działań ochronnych, monitorowania efektów podejmowanych zabiegów oraz zachodzących w środowisku zmian. Realizacja projektu po przez monitorowanie umożliwia weryfikację dotychczas podejmowanych działań ochronnych oraz pozwala na uzyskanie cennych informacji na temat aktualnego stanu i zagrożeń dla ekosystemów wodnych WPN.

Projekt realizowany jest na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego, a wybrane do monitoringu jeziora leżą w granicach obszarów sieci Natura 2000 - PLH 300010 „Ostoja Wielkopolska” oraz częściowo, PLB 300017„Ostoja Rogalińska”. Inwestycja związana jest z niemal wszystkimi ekosystemami jeziorowymi Parku () o łącznej powierzchni ewidencyjnej ok. 420 ha. Jez. Góreckie, Jez. Budzyńskie, jez. Kociołek, jez. Skrzynka, Jez. Łódzko-Dymaczewskie, Jez. Witobelskie, Jez. Wielkowiejskie, Jez. Chomęcickie, Jez. Jarosławieckie.

Realizacja projektu polegała na instalacji specjalistycznych urządzeń do pomiaru wybranych parametrów wody oraz przeprowadzeniu szerokich badań i analiz terenowych umożliwiających monitorowanie efektywności prowadzonych zabiegów ochronnych, aktualizację i uzupełnienie danych na temat najważniejszych parametrów limnologicznych, niezbędnych dla właściwej ochrony ekosystemów wodnych WPN. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez Wielkopolski Park Narodowy przy współpracy z Konsorcjum Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu oraz Technika IT. Stanowi ono kontynuację podjętych wcześniej działań ochronnych na Jez. Góreckim w ramach projektu "Rewitalizacja Jeziora Góreckiego w Wielkopolskim Parku Narodowym", który również jest realizowany ze środków NFOŚiGW.

Na Jeziorze Góreckim zainstalowany został punkt stałego monitoringu w formie zakotwiczonej boi pomiarowej. Ciągłej rejestracji, przy pomocy automatycznych sond wieloparametrowych, poddawane są następujące parametry wody : zawartość tlenu, przewodność elektrolityczna właściwa, odczyn pH, mętność, obecność zakwitów sinicowych, potencjał REDOX, chlorofil „a”. Zapis danych w systemie ciągłym umożliwia precyzyjne rejestrowanie przebiegu wyników i szybkie reagowanie na zaistniałe zmiany określonych wskaźników - np. pojawienie się sinic, spadek przezroczystości wody w wyniku zakwitu glonów. Możliwość obserwacji wybranych parametrów wody stanowi istotny wkład w rozwój wiedzy na temat całorocznego funkcjonowania ekosystemów zbiorników wód śródlądowych, a możliwość dostępu do tych informacji nadaje przedsięwzięciu dodatkowo charakter edukacyjny.

Zarejestrowane dane można na bieżąco śledzić na w zakładce Automatyczny Monitoring Jeziora Góreckiego.

Zakaz kopiowania i wykorzystywania wyników bez zgody WPN