We wrześniu 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.4: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody podtyp projektu 2.4.4d: Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

    W lipcu 2018 roku opublikowano listę rankingową lista rankingowa - link do pobrania, a 22 października 2018 roku Wielkopolski Park Narodowy podpisał z NFOŚiGW umowę na podstawie której oprócz rzeczy podstawowych takich jak ortofotomapa i numeryczny model terenu powstaną poniższe opracowania:

- inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu,

  infrastruktury komunikacyjnej oraz technicznej,

- inwentaryzacja roślinności lądowej poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk

  Natura 2000 oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów

  teledetekcyjnych.

- identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych,

- inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień,

- charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna oraz antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu,

- inwentaryzacja hydrograficzna,

- charakterystyka parametrów fizyko-chemicznych wód,

- inwentaryzacja roślinności wodnej poprzez opracowanie mapy roślinności wodnej i mapy siedlisk

  Natura 2000 roślinności wodnej,

- identyfikacja procesów zarastania zbiorników wodnych.

 

      Ponadto WPN wzbogaci się w infrastrukturę informatyczną, drona, oprogramowanie do obsługi  pozyskanych danych, co zapewni możliwość bieżącej aktualizacji. Beneficjentami będą nie tylko WPN i okoliczne gminy, ale również szkoły, uczelnie i wszystkie zainteresowane podmioty – taką przynajmniej mamy nadzieję.

       Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania głównego postępowania przetargowego dotyczącego pozyskania danych teledetekcyjnych oraz ich analiz. Planujemy ogłoszenie przetargu w drugiej połowie stycznia. O dalszych działaniach będziemy informować.

 Ewentualne pytania związane z projektem "Teledetekcja WPN" można kierować na adres email b.gerlof@wielkopolskipn.pl


STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. 20 lutego 2019 roku ogłoszony został przetarg na realizację głównego zadania - zebranie danych teledetekcyjnych oraz ich analizy. Otwarcie ofert zaplanowano na 26 marca 2019.
www.e-bip.org.pl/archiwum/WPN/63412

2.
17 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym a konsorcjum MGGP Aero + Instytut Badawczy Leśnictwa z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Umowa dotyczy teledetekcyjnego pozyskiwania danych oraz ich analiz w celu ochrony przyrody parku. Kolejny etap to wniesienie przez park ewentualnych uwag do zaproponowanej metodyki pracy (do 7 maja 2019) oraz sporządzenie przez MGGP szczegółowego planu prac. Na przełom maja i czerwca planowane jest rozpoczęcie pozyskiwania danych z pułapu lotniczego.

3. W maju przeprowadzono postępowanie mające na celu wybór dostawcy serwera i stacji roboczej niezbędnych w realizacji pojektu (zapewniających pełne wykorzystanie danych, które zostaną pozyskane w trakcie projektu).

4. Od początku czerwca planuje się rozpoczęcie prac terenowych przez botaników mających zbierać dane z powierzchni referencynych.

5. Na drugą połowę czerwca zaplanowano rozpoczęcie zadań realizowanych z pułapu lotniczego (zależne od pogody).

6. Zgodnie z założeniami 5 czerwca rozpoczęły się prace terenowe związane pozyskaniem w terenie danych botanicznych, które będą wykorzystane w większości opracowań będących celem realizacji projektu teledetekcyjnego. Dzięki szczegółowemu opracowaniu powierzchni referencyjnych będzie można znaleźć opisane gatunki na obszarze reszty parku narodowego.

7. W niedzielę 9 czerwca 2019 miało miejsce pierwsze pozyskanie danych z pułapu lotniczego. Zarejestrowano dane hiperspektralne, termalne oraz ALS.

8. 12 czerwca miało miejsce szkolenie botaników wykonujących prace związane z identyfikacją i opisem roslinności na powierzchniach próbnych.

9. 12 czerwca  2019 MGGP Aero wykonała zdjęcia na potrzeby ortofotomapy (kolekcja danych RGBN).

10. 10 lipca 2019 MGGP Aero przekazała raporty z pozyskania teledetekcyjnych danych źródłowych dla: lotniczego skaningu laserowego, danych hiperspektralnych, danych termalnych oraz zdjęć lotniczych.

11. 15 sierpnia zakończyły się prace terenowe ekip kierowanych przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa związane z pozyskaniem danych na wybranych leśnych powierzchniach monitoringowych. Dane będą wykorzystane przede wszystkim przy realizacji tematu "Inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień".

12. 29 sierpnia samolot zebrał kolejne dane hiperspektralne dla WPN. Pogoda od rana była sprzyjająca, po południu rozpoczęłą sią burza. Równocześnie z rejestracją danych hiperspektralnych pobierano próbki wody z Jeziora Góreckiego i Witobelskiego. Na jutro zaplanowano pobieranie próbek z Jeziora Łódzko-Dymaczewskiego. Operacja pobierania próbek powinna być sprzężona w czasie z rejestracją danych hiperspektalnych. 
 
13. Wielkopolski Park Narodowy od września 2019 roku rozpoczął udostępnianie zainteresowanym podmiotom (gminom, instytucjom, uczelniom) otrzymaną od MGGP Aero ortofotomapę.

14. 3 października 2019 roku, Wielkopolski Park Narodowy podpisał umowę z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na wykonanie kontroli bazy danych lotniczych. Kontrola powinna być zakończona do 6 grudnia 2019 roku. Celem jest sprawdzenie, czy pozyskane dane teledetekcyjne spełniają wymogi określone w SIWZ.

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
509 544 750, 507 874 045, 512 303 454 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl